Hungarian Hussar, tournament regalia, 17th century.


A larger image of this Hungarian Hussar, tournament regalia, 17th century.


Képaláírás: Magyar huszár a XVII. századból, torna-díszben.
A bécsi udvari mütörténeti gyűjtemények torna-kodexébol.
Képek a huszár-kiállításból.

Ismerteto szöveg: A történelmi fejlődés sorrendjében, a bécsi udvari műtörténelmi múzeumban levő torna kodexből közöljük azt a három képet, mely a XVI-ik század második felében Ferdinánd főherczeg ambrasi, prágai és pilseni udvaraiban tartott magyar huszár-tornák lovasait ábrázolja... A XVII-ik század könnyű lovasságából, a kiket már akkor is széltében huszárnak neveznek, egy kopjás huszárt, jellemző zacskós kucsmájával mutatunk be. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 25.)

A XVII. századi magyar hadviseletre egy megbízható forrásunk van DILLICH VILMOS-nak 1600-ban megjelent könyvében, a melyben úgy lovasságunkról, mint gyalogságunkról hő leírást és fametszető képeket találunk. E szerint a tizenhetedik század elején huszárjaink orrvédos hegyes sisakot, pánczélinget, szablyát és jobb czombjuk alatt hegyes torkardot, jobb kezükben lobogós kopját viseltek. A nyeregben ezenkívül nagyobb pisztolyt (puffer) hordtak. A kapitányok a pánczél felett vörös fegyverkabátot s tiszti jelvényül buzogányt viseltek... A cs. kir. belügyminiszterium bécsi levéltárában van egy kézirat e korból, egykorú tollrajzokkal. Ezek is megegyeznek Dillich rajzaival... (Forrás: Szendrei János: a XVI. és XVII. század hadtörténelmi emlékei)


Caption: Hungarian hussar 17th century, tournament regalia.
The Viennese court historical art collections tournament book.
Images of Hussars exhibition.

Reference text: In the historical development order, in the tournament codex in the Imperial Court of Vienna art historical museum, are shown three images of the 16th century. In the second half of the century Ferdinand Duke of Ambras, Prague and Pilsen held court tournaments featuring Hungarian hussar riders. One felvirágozott armed Hungarian hussar. (Source: Sunday News, 25 February 1900.)

Source: Hungarian National ArchivesSee also a Hungarian Hussar, tournament regalia with plumes on shield and helmet, 17th century
Other illustrations of Hungarian Costume & Soldiers
17th Century Illustrations of Costume & Soldiers